ไฟล์ดาวน์โหลด

โดยแยกตามหมวดหมู่แบบฟอร์ม คู่มือ เอกสาร และหนังสือราชการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการอำนวยความสะดวก การยื่นขออนุญาตผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุ ในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  1 files      1 download
Download
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมอบรม ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ปี 2562
  1 files      4 downloads
Download
คู่มือระบบการป้องกัน ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  1 files      3 downloads
Download
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  1 files      2 downloads
Download
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  1 files      3 downloads
Download
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน
  1 files      1 download
Download
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและลูกจ้าง
  1 files      3 downloads
Download
คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๒ Conflict Of Interest สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี
  1 files      1 download
Download
รายงานการประชุมกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน และจัดทําคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
  1 files      1 download
Download
สรุปผลการดำเนินงานชมรม “สสอ.ธัญบุรี ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
  1 files      3 downloads
Download
ระเบียบกลุ่ม “สสอ.ธัญบุรี ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
  1 files      3 downloads
Download
การขับเคลื่อน “ชมรม สสอ.ธัญบุรี ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
  1 files      1 download
Download
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี เรื่องจัดตั้งกลุ่ม สสอ.ธัญบุรีใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
  1 files      3 downloads
Download
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมป้องกันการกระทำผิด
  1 files      1 download
Download
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562
  1 files      1 download
Download
รายงานสรุปการติดตามมาตรฐานการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี 2562
  1 files      3 downloads
Download
ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอธัญบุรี ว่าด้วยมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
  1 files      1 download
Download
ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอธัญบุรี ว่าด้วยมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
  1 files      3 downloads
Download
ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี ว่าด้วยมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
  1 files      1 download
Download
มติคณะรัฐมนตรี มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
  1 files      1 download
Download
มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา ในโอกาสต่างๆ
  1 files      3 downloads
Download
รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  1 files      1 download
Download
คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2562
  1 files      1 download
Download
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562
  1 files      3 downloads
Download
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ITA
  1 files      3 downloads
Download
หนังสือขออนุมัติโครงการ ITA
  1 files      3 downloads
Download
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” (Zero Tolerance)
  1 files      3 downloads
Download
มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
  1 files      1 download
Download
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  1 files      1 download
Download
รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเว็บไซต์ของหน่วยงานรอบที่1
  1 files      1 download
Download
รายงานผลการจัดกิจกรรม“ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)”ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วม
  1 files      3 downloads
Download
รายงานผลการจัดกิจกรรม“ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)”ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมจัดทำแผนงานหรือโครงการตามภารกิจหลัก
  1 files      3 downloads
Download
รายงานผลการจัดกิจกรรม“ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
  1 files      2 downloads
Download
ความก้าวหน้าการดำเนิงาน
  1 files      2 downloads
Download
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  1 files      1 download
Download
ประกาศข้าราชการ-ดีเด่น-ดีมาก
  1 files      1 download
Download
ผลการดำเนินงาน พชอ03072019134504
  1 files      4 downloads
Download
โครงการพชอ.
  1 files      4 downloads
Download
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
  1 files      4 downloads
Download
หนังสือบันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกจ่าย2
  1 files      4 downloads
Download
หนังสือบันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่
  1 files      5 downloads
Download
ตัวอย่างหนังสือราชการ
  1 files      19 downloads
Download
คําขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
  1 files      12 downloads
Download