ที่ตั้ง

อำเภอธัญบุรี มีพื้นที่ 112.124 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 69,925 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากจังหวัดปทุมธานี 26 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 45 กิโลเมตร

อาณาเขต

อำเภอธัญบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองเสือ มีแนวลำรางสาธารณะห่างจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 1.6 กิโลเมตร เป็นเส้นแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอลำลูกกา มีแนวเส้นขนานคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปทางทิศใต้ 1.6 กิโลเมตร เป็นเส้นแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครนายก มีคลองสิบสี่เป็นเส้นแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองปทุมธานี มีทางรถไฟสายเหนือเป็นเส้นแบ่งเขต

ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิประเทศ

อำเภอธัญบุรี เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ผ่านกลาง แบ่งเขตพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ขุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 โดยขุดแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี ไปจนถึงเขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ความยาวโดยประมาณ 38.4 กิโลเมตร มีคลองซอย 14 คลอง ใช้สำหรับส่งน้ำเพื่อประโยชน์ทางกสิกรรมและคมนาคมขนส่ง พื้นที่จึงมีลักษณะเป็นแนวยาวขนานไปกับคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปจนสุดเขตจังหวัด มีการสร้างอาคารบ้านเรือน  โรงงานอุตสาหกรรม  หนาแน่นในส่วนทางด้านทางทิศตะวันตก และเป็นทางผ่านของการคนนาคมไปภาคเหนือ ภาคอีสาน

ลักษณะภูมิอากาศ

มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับจังหวัดทั่วไปในภาคกลาง แบ่งเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน และฤดูหนาวตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่าง 28-29 องศาเซลเซียส

การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การคมนาคมทางบก
ถนนสายหลักของอำเภอธัญบุรี ได้แก่

  • ถนนพหลโยธิน(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ผ่านท้องที่ตำบลประชาธิปัตย์
  • ถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก(ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9) ผ่านท้องที่ตำบลบึงยี่โถ
  • ถนนรังสิต-นครนายก(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305) แยกจากถนนพหลโยธินบริเวณเชิงสะพานแก้วนิมิตเดิม  ไปทางตะวันออกถึงจังหวัดนครนายก

ถนนสายรองของอำเภอธัญบุรี ได้แก่

  • ถนนรังสิต-ปทุมธานี(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346)
  • ถนนลำลูกกา-วังน้อย(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 352)
  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3261 (ถนนเลียบคลองสิบ,ถนนคลองสิบ-หนองแค,ถนนปทุมธานี-สระบุรี)

สถานีรถไฟรังสิต  เป็นเส้นทางรถไฟผ่านจากกรุงเทพฯ สู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 การสาธารณูปโภค

– ที่ทำงานไปรษณีย์โทรเลข 2 แห่ง

– สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 แห่ง

– การประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง