ผู้บริหาร สสอ.ธัญบุรี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปี 2561
นายศักดา ใจเกื้อ

นายศักดา ใจเกื้อ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

นายวิทยา ถาวรรัตน์

นายวิทยา ถาวรรัตน์

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

นางเสาวรีย์ กสิโสภา

นางเสาวรีย์ กสิโสภา

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

นางสิริรัตน์ คำอ่อน

นางสิริรัตน์ คำอ่อน

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

นางทองรู้ กอผจญ

นางทองรู้ กอผจญ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

นายสุวิจักษณ์ พิธรรมศรัทธา

นายสุวิจักษณ์ พิธรรมศรัทธา

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

น.ส.โชติรส ลือดารา

น.ส.โชติรส ลือดารา

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

นายธรรมนูญ มีสน

นายธรรมนูญ มีสน

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

น.ส.สุพิษา เนียมโพล้ง

น.ส.สุพิษา เนียมโพล้ง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

นายนิคม ถนอมนุ่ม

นายนิคม ถนอมนุ่ม

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี