โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยการสนับสนุนโครงการ “มหกรรมนําเสนอผลงานวิจัย ประจําปี ๒๕๖๐” ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเพชรนพรัตน์ชั้น ๗ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยการสนับสนุนจาก นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และกลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี ได้ดําเนินการจัดโครงการ“มหกรรมนําเสนอผลงานวิจัย ประจําปี ๒๕๖๐” ขึ้นเพื่อผลักดันและสนับสนุนนักวิจัยให้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ และเป็นเวทีเริ่มต้นในการเผยแพร่ผลงานของนักวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานวิจัยไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไปภายในงาน “มหกรรมนําเสนอผลงานวิจัย ประจําปี ๒๕๖๐” มีบุคคลากรภายในโรงพยาบาลอาทิเช่น แพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพต่างๆ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการนําเสนอผลงานทั้งประเภท Oral Presentation และประเภท Poster Presentation รวมจํานวน ๑๗ ผลงาน และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล อาจารย์ประจําวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษ บรรยายพิเศษในหัวข้อ ในหัวข้อ “พัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างไรให้เกิดผล พัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างไรให้เกิดผล” เพื่อเป็นแนวทาง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยสําหรับบุคลากรและนักวิจัยต่อไปโดยในพิธีปิดโครงการ ท่านผู้อํานวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้ให้ข้อคิดดีๆกับผู้เข้าร่วมงานว่า ควรเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการพัฒนาผลงานวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์ และเห็นควรส่งเสริมพร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าว เช่น การนําผลงานไปตีพิมพ์ลงวารสารระดับชาติ นานาชาติ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาอย่างแท้จริง…

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

ที่มา กรมการแพทย์

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง