ผู้บริหาร รพ.สต.บึงสนั่น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปี 2561
นายเผชิญ แตงอ่อน @ รพ.สต.บึงสนั่น

นายเผชิญ แตงอ่อน

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บึงสนั่น

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

นางจริยา กุศลบำเพ็ญ @ รพ.สต.บึงสนั่น

นางจริยา กุศลบำเพ็ญ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

นางพัชนินทร์ สิริสุระกานนท์ @ รพ.สต.บึงสนั่น

นางพัชนินทร์ สิริสุระกานนท์

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

นางพรทิวา พันธุ์เจริญ @ รพ.สต.บึงสนั่น

นางพรทิวา พันธุ์เจริญ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

นายสิทธิชัย บุญริ้ว @ รพ.สต.บึงสนั่น

นายสิทธิชัย บุญริ้ว

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

น.ส.กัญจน์ชญา บุญทั่ง @ รพ.สต.บึงสนั่น

น.ส.กัญจน์ชญา บุญทั่ง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

น.ส.ลลิตวดี มหารชพงศ์ @ รพ.สต.บึงสนั่น

น.ส.ลลิตวดี มหารชพงศ์

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

น.ส.สุวิชา แสนจำหน่าย @ รพ.สต.บึงสนั่น

น.ส.สุวิชา แสนจำหน่าย

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

น.ส.สรวงภรณ์ หอมจรรยา @ รพ.สต.บึงสนั่น

น.ส.สรวงภรณ์ หอมจรรยา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

นางศิริพร เนียมคำ @ รพ.สต.บึงสนั่น

นางศิริพร เนียมคำ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

นายยอดรัก กล่อมชะเนาะ @ รพ.สต.บึงสนั่น

นายยอดรัก กล่อมชะเนาะ

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

น.ส.อารดา แก้วอาษา @ รพ.สต.บึงสนั่น

น.ส.อารดา แก้วอาษา

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี