ผู้บริหาร รพ.สต.ลำผักกูด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปี 2561
นายจิตตวัฒน์ สันทบ @ รพ-สต-ลำผักกูด

นายจิตตวัฒน์ สันทบ

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ลำผักกูด

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

นายนิตินิพพิชฌน์ เพียรผักแว่น

นายนิตินิพพิชฌน์ เพียรผักแว่น

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

นางกรกช  ปานนิ่ม @ รพ-สต-ลำผักกูด

นางกรกช ปานนิ่ม

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

นายหิรัญ สองจันทร์ @ รพ-สต-ลำผักกูด

นายหิรัญ สองจันทร์

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

นางรจนา รักษาชาติ @ รพ-สต-ลำผักกูด

นางรจนา รักษาชาติ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

น.ส.ฉัตรสุดา วรกิจ @ รพ-สต-ลำผักกูด

น.ส.ฉัตรสุดา วรกิจ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

น.ส.นฤมล ปนยะ @ รพ-สต-ลำผักกูด

น.ส.นฤมล ปนยะ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

น.ส.ปัทมาวดี คุ้มพันธ์ @ รพ-สต-ลำผักกูด

น.ส.ปัทมาวดี คุ้มพันธ์

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

น.ส.รุ่งรัตน์ คำเทพ @ รพ-สต-ลำผักกูด

น.ส.รุ่งรัตน์ คำเทพ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

น.ส.วนิดา สว่างทรวง @ รพ-สต-ลำผักกูด

น.ส.วนิดา สว่างทรวง

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

นางอรพันธ์ เหลียงบำรุง @ รพ-สต-ลำผักกูด

นางอรพันธ์ เหลียงบำรุง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

น.ส.สรัญญา นาคแหลม @ รพ-สต-ลำผักกูด

น.ส.สรัญญา นาคแหลม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

น.ส.ฐานิกา แซ่เจ็ง @ รพ-สต-ลำผักกูด

น.ส.ฐานิกา แซ่เจ็ง

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

นางทองดี มิตรรัก @ รพ-สต-ลำผักกูด

นางทองดี มิตรรัก

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี