ผู้บริหาร รพ.สต.สมเด็จย่า84

สำนักงานสาธารณสุข อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปี 2561
นายวรวิทย์ สิทธิธรรม @ รพ.สต.สมเด็จย่า84

นายวรวิทย์ สิทธิธรรม

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.สมเด็จย่า 84

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

นายจรินทร์ บุญผาลา @ รพ.สต.สมเด็จย่า84

นายจรินทร์ บุญผาลา

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

นายชัยยศ เอกณัฐพจน์ @ รพ.สต.สมเด็จย่า84

นายชัยยศ เอกณัฐพจน์

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

น.ส.น้ำทิพย์ จันทะพันธ์ @ รพ.สต.สมเด็จย่า84

นางสิริรัตน์ คำอ่อน

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

น.ส.วลากร สีบุญ @ รพ.สต.สมเด็จย่า84

น.ส.วลากร สีบุญ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

นางขวัญลดา แย้มกลิ่น @ รพ.สต.สมเด็จย่า84

นางขวัญลดา แย้มกลิ่น

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

น.ส.กิติยา กันยา @ รพ.สต.สมเด็จย่า84

น.ส.กิติยา กันยา

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

น.ส.นิตยา แก้ววงค์ @ รพ.สต.สมเด็จย่า84

น.ส.นิตยา แก้ววงค์

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

น.ส.ประสบพร สุกหนองโปร่ง @ รพ.สต.สมเด็จย่า84

น.ส.ประสบพร สุกหนองโปร่ง

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

น.ส.ปรียานุช ประวัติ @ รพ.สต.สมเด็จย่า84

น.ส.ปรียานุช ประวัติ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

น.ส.อาภัสระ เสื้อเมือง @ รพ.สต.สมเด็จย่า84

น.ส.อาภัสระ เสื้อเมือง

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

น.ส.รุ่งนภา นุเครือ @ รพ.สต.สมเด็จย่า84

น.ส.รุ่งนภา นุเครือ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

นางกมลทิพย์ ภู่ศรี @ รพ.สต.สมเด็จย่า84

นางกมลทิพย์ ภู่ศรี

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

นางสุนิษา จันทร์ศิริ @ รพ.สต.สมเด็จย่า84

นางสุนิษา จันทร์ศิริ

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

นางศรีสุรางค์ บัวตูม @ รพ.สต.สมเด็จย่า84

นางศรีสุรางค์ บัวตูม

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

นายบุญชัย ศรีสว่าง @ รพ.สต.สมเด็จย่า84

นายบุญชัย ศรีสว่าง

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี