สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

 1. สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ (คลอง 13)
 2. วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี (คลอง 13)
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอคลองหลวง มีบางส่วนอยู่ในเขตอำเภอธัญบุรี)
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปทุมธานี

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน

 1. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 2. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ

 1. โรงเรียนธัญรัตน์ (คลอง 6)
 2. โรงเรียนธัญบุรี
 3. โรงเรียนสายปัญญารังสิต

โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ

 1. โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
 2. โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
 3. โรงเรียนทองพูนอุทิศ
 4. โรงเรียนวัดอัยยิการาม
 5. โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์
 6. โรงเรียนวัดขุมแก้ว
 7. โรงเรียนวัดเขียนเขต
 8. โรงเรียนวัดนาบุญ
 9. โรงเรียนวัดมูลจินดาราม
 10. โรงเรียนวัดสระบัว
 11. โรงเรียนวัดแสงสรรค์

โรงเรียนของเอกชน  จำนวน  24  แห่ง

 1. โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น) คลอง 7
 2. โรงเรียนทิพากรวิทยาการ (คลอง 2)
 3. โรงเรียนอุดมวิทยา (คลอง2)
 4. โรงเรียนวนิษา
 5. โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา
 6. โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต
 7. โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ (คลอง8)
 8. โรงเรียนบรรจบรักษ์
 9. โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา
 10. โรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา
 11. โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์
 12. โรงเรียนอนุบาลธราดล
 13. โรงเรียนธัญวิทย์
 14. โรงเรียนกานต์บดี
 15. โรงเรียนอนุบาลรังสิต (คลอง 2)
 16. โรงเรียนรสสุคนธ์อากาศ
 17. โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต
 18. โรงเรียนอนุบาลปิยะรัตน์
 19. โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง
 20. โรงเรียนโชคชัยรังสิต(ครูเกียว)
 21. โรงเรียนอนุบาลเด่นปทุม(คลอง 11)
 22. โรงเรียนสารสน์วิเทศรังสิต
 23. โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา
 24. โรงเรียนนานาชาติสยาม