ในปี 2561 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุสูงถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดและมากกว่าประชากรเด็ก พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตรดูแลผู้ป่วยสูงอายุสําหรับพยาบาลรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กาลังจะมาถึง

สังคมผู้สูงอายุ
วันนี้(3 กรกฎาคม 2560) ที่โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมระยะสั้นเรื่อง

พื้นฐานการดูแลผู้ป่วยสูงอายุสําหรับพยาบาลทั่วไป

ว่าจากการประเมินสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ พบว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คือ มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2561 โดยมีประชากรผู้สูงอายุมากกวาเด็กและคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด นอกจากนี้จากการจัดอันดับของประเทศในเอเชียที่มีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุในปัจจุบันประเทศไทยเป็นอันดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์ ดังนั้น การมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วทําให้เห็นว่าประเทศไทยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่กาลังจะมาถึง เพราะผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคต่างๆ สาเหตุมาจากความเสื่อมตามธรรมชาติของร่างกายและโรคประจําตัวเรื้อรัง ซึ่งต้องได้รับการดูแลที่แตกต่างไปจากผู้ป่วยในกลุ่มอื่นนอกจากนี้การเจ็บป่วยของผู้สูงอายุอาจเกิดขึ้นกบอวัยวะต่างๆในเวลาเดียวกน หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันทีท่วงทีจะทําให้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุควรดูแลตนเองให้แข็งแรงตั้งแต่อายุน้อยเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงและมีความสุข
การผลิตบุคลากรทางแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุของประเทศไทยถือวายังไม่ทันกบความต้องการของสังคมดังนั้น กรมการแพทย์ โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานวิชาการรวมถึงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุจึงจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น พื้นฐานการดูแลผู้ป่วยสูงอายุสําหรับพยาบาลทั่วไป โดยมุ่งหวังให้พยาบาลได้รับการพัฒนาทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพยาบาล จํานวน 150 คน ที่ปฏิบัติงานในแผนกที่มีผู้สูงอายุมารับบริการทั้งสถานบริการสุขภาพภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม นําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแลรักษาผู้สูงอายุ พร้อมทั้งสามารถจัดการปัญหาการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุได้อยางตรงประเด็นครอบคลุมทุกมิติลดความแออัดในสถานบริการสุขภาพลดวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยในและลดการกลับมารักษาซํ้า ตลอดจนเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ

..สสอ.ธัญบุรี..

ที่มา กรมการแพทย์

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง