หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายเลขโทรศัพท์
1. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี 0-29041-495-96 ต่อ345                                โทรสาร 0-29041-397
2. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 0-2577 5503-5                                               โทรสาร0-2577 5503
3. อัยการจังหวัดธัญบุรี 0-2577 1855 , 0-2577 4961,0-2577 1725
4. อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 0-2577-5504-5
5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 0-25949-90-2
6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 0-25771-028
7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 0-25331-000
8. อธิการวิทยาลัยการปกครอง 0-25774-913-4
9. นายอำเภอธัญบุรี 0-25771-855
10. นายกเทศมนตรีนครรังสิต 0-25676-015
11. นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ 0-25462-191-2
12. นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ 0-29916-636-8
13. นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธัญบุรี 0-25776-689
14. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขตอำเภอธัญบุรี
15. ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอธัญบุรี 0-25772-341, 0-25771-250
16. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ 0-25461-300-1
17. ผู้อำนวยการฑัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 0-2577-3292
18. ผู้อำนวยการสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี 0-25771-794
19. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ 0-25312-913                                                    โทรสาร 0-25238-170
20. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาที่ดิน เขต 1 0-25773-371                                                    โทรสาร 0-25771-141
21. หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 0-25773-375                                                    โทรสาร 0-25773-375
22. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี 0-25772-600
23. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ 0-25674-248
24. ผู้อำนวยการชลประทาน เหนือ-ใต้ 0-29558-284                                                  โทรสาร 0-29558-284
25. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 0-25771688-9                                                โทรสาร 0-25771300
26. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 0-25771-857
27. หัวหน้าท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก เขตท้องที่ จังหวัดปทุมธานี
28. ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 0-25775-469                                                  โทรสาร 0-25775-455
29. ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช 0-25771-267                                                    โทรสาร 0-25771-267
30. ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 0-25772-347                                                  โทรสาร 0-25771-172
31. ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร 0-25778-569-70
32. ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี 0-25772-898                                                  โทรสาร 0-29047-348
33. ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาชายบ้านกึ่งวิถี 0-25771-864                                                    โทรสาร 0-25772-254
34. ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี 0-25771-312
35. ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 0-25771-148, 0-25774-962
36. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี 0-25775-867-9
37. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 0-25774-597
38. หัวหน้าหมวดการทางธัญบุรี 0-25774-978